Adatkezelési tájékoztató

 

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

Thurzó Katalin e.v. (a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://7szindizajn.hu/adatkezeles/ címen.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményhez kapcsolódóan, kérjük, írja meg és megválaszolom kérdését.

Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Jelen tájékoztató célja, hogy honlap látogatói átlátható és egyértelmű formában meg tudják állapítani, hogy az adatkezelő milyen adatokat kezel és milyen formában teszi ezt.

Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2. Az adatkezelő megnevezése

Név: Thurzó Katalin EV
Székhely: 2051 Biatorbágy, Biai Gáspár u. 8.
Adószám: 69306268-1-33
Nyilvántartási szám: 52992241
Telefonszám: +36 06 30 9303 181
email: dtp@7szindizajn.hu
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-74971/2014.

3. Adatvédelmi tisztviselő

Adatkezelő nem végez olyan tevékenységet, mely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő kijelölését.

4 Általános adatkezelési irányelvek

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.); 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, mely változásokról értesíti közönségét. A módosítás hatályba lépésével a felhasználó a szolgáltatás használatával elfogadja az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

Az adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, megtesz minden olyan intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

4.1 Hírlevél/eDM

A hírlevél feliratkozás során elkért személyes adatok:
Név (kötelező mező)
Email cím (kötelező mező)

A személyes adatok kezelésének célja és jogalapja
A hírlevélre az adatkezelési szabályzat megismerését és elfogadását követően van lehetőség. Az adatkezelési szabályzat elfogadása előre ki nem töltött, kötelező jelölőnégyzet elfogadásával történik.
A feliratkozást követően a feliratkozó egy email üzenetben tájékoztatást kap a feliratkozásról, melyet meg is kell erősítenie, a feliratkozása ezt követően lép hatályba.
Minden ezzel kapcsolatos folyamat során az ügyfélnek továbbra is lehetősége van a leiratkozásra, a leiratkozás lehetőségét minden levél egy link formájában tartalmazza, az egy klikkeléssel könnyen elérhető.
Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok reklámot is tartalmazó hírlevél kiküldésére kerülnek felhasználásra. A hírelvél tartalmazza a weboldal címét, így ezzel már reklámnak minősül.
Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás.
Megőrzési idő: leiratkozásig.

4.2 Kapcsolatfelvételi űrlap

A kapcsolatfelvételi űrlapon elkért személyes adatok:
Név (kötelező mező)
Email cím (kötelező mező)

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: az adatokat a felmerülő kérdések megválaszolására, illetve online kapcsolat felvételéhez használom.
Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás.
Megőrzési idő: üzleti kapcsolat időtartama vagy törlési kérelem.

4.3 Regisztráció

A 7szindizajn.hu alá tartozó zárt tanfolyami és tagsági oldalakhoz való hozzáféréshez az alábbi adatokra van szükség
Név (kötelező mező)
Email cím (kötelező mező)
Az adatkezelés célja a vállalt szolgáltatás teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás
Megőrzési idő: az üzleti kapcsolat időtartama vagy törlési kérelem

4.4 Online rendelés

A 7szindizajn weboldalán lehetőség van szolgáltatások megrendelésére.
A megrendelés során elkért személyes adatok:
Név (kötelező mező)
E-mailcím (kötelező mező)
Számlázási cím (kötelező mező)
Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok a megrendelés teljesítésére kerülnek felhasználásra.
Az adatkezelés jogalapja szerződéses megbízás.
Megőrzési idő: üzleti kapcsolat időtartama, vagy törlési kérelem.

4.5 Telefonos ügyintézés

A telefonos kapcsolatfelvétel során elkért személyes adatok.
Név
Telefonszám
A név nem kötelező adat, de a telefonszám látható lesz. Ismeretlen számról kezdeményezett hívást nem fogadok.
A kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok kapcsolatfelvétel és a megrendelés teljesítésére kerülnek felhasználásra.
Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok kapcsolatfelvétel és a megrendelés teljesítésére kerülnek felhasználásra.
Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás.
Megőrzési idő: üzleti kapcsolat időtartama, vagy törlési kérelem.

4.6 Üzleti kapcsolattartók

Az ügyfelek cégvezetőinek és kapcsolattartóinak alábbi személyes adatait és elérhetőségeit tárolom:
Név
Email cím
Telefonszám
Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából kerülnek felhasználásra.
Az adatkezelés jogalapja jogos érdek.
Megőrzési idő: üzleti kapcsolat időtartama, vagy törlési kérelem.

4.7 Számlázáshoz kapcsolódó adatok

Adatkezelő ügyfeleivel a megrendelt szolgáltatásokról szerződést köt, melynek során az alábbi adatokat tárolja:
Név
Email cím
Cím
Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: számlázás.
Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi előírás.
Megőrzési idő: jogszabályi előírás alapján tárgyév + 5 év

4.8 Facebook oldal, Facebook csoport, Google+, Twitter, Youtube/Instagram

Online kapcsolatfelvételi lehetőség, hírekhez való hozzászólás, véleménynyilvánítás biztosítása, vállalkozás reklámozása, potenciális ügyfelek szerzése céljából üzemeltetett oldalakon előforduló adatok köre, melyekkel az adatkezelő találkozik.
Név, nyilvános profilkép, hozzászólások
Az adatkezelés az adott közösségi oldalon valósul meg, ezért az adatkezelés időtartamára, módjára, az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályzása vonatkozik.
vonatkozik.

5. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

Vállalkozásom és weboldalam egyes feladatai ellátása érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe.
Tárhelyszolgáltatás:
Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14
Telefon: +36 1 789-2-789
www.tarhely.eu
(Hozzáférés a honlap teljes tartalmához, saját domaines email címre érkező emailek továbbítása.)
Emailek fogadása és küldése:
Gmail – Google Inc., Mountain View, California, USA
(Hozzáférés a levelezéshez és annak minden adatához.)
Számlázás:
Számlázz.hu – KBOSS.hu Kft., 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.
Email: info@szamlazz.hu
Tel: +36-30-35-44-789 (automata tájékoztatás)
(Hozzáférés a kiállított számlákhoz.)
Hírlevél szolgáltatás
The Rocket Science Group, LLC (Mailchimp), 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.
Adatkezelési tájékoztató: https://mailchimp.com/legal/privacy/
(Hozzáférés a feliratkozó nevéhez, email címéhez.)
Hozzászólások spam ellenőrzése és Gravatar profilkép használata:
Automattic Inc.
60 29th Street #343
San Francisco, CA 94110, USA
Adatkezelési tájékoztató: https://automattic.com/privacy/
(Hozzáférés a felhasználó által megadott névhez, email címhez, kommenthez, IP címhez és egy böngészőazonosító karakterlánchoz. Gravatar használata esetén egy személytelenített, az email címből előállított kódolt karakterlánchoz.)
Facebook oldal:
Facebook Inc.
Menlo Park, California, USA
Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update
(Hozzáférés a felhasználó nevéhez, kommentjéhez.)
Google Analytics:
Google Inc., Mountain View, California, USA
(Hozzáférés a honlap látogatóinak anonimizált, személyhez nem köthető IP címéhez.)

5.1 Adattovábbítás harmadik országba

Adattovábbítás az Amerikai Egyesült Államokba történik, mellyel megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en).
A megfelelőségi határozat a Mailchimp https://mailchimp.com/legal/privacy/, a Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks) és a Facebook (https://www.facebook.com/about/privacyshield) adatkezelők esetében is érvényes.

6. Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe:
– az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben,
– Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyeket a 7szindizajn.hu rendszerei a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít.
Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.
Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható.

7. Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

7.1 Tájékoztatáshoz való jog

Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

7.2. Hozzáférés a személyes adatokhoz

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
• az adatkezelés céljai;
• az érintett személyes adatok kategóriái;
• azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
• a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
• a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
• a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
• az adatforrásokra vonatkozó információ;
• az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

7.3 Helyesbítéshez való jog

Az érintett kérheti Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

7.4. Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

7.6 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

7.7 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

7.8 Adathordozáshoz való jog

Az automatizált módon történő adatok kezelése esetén, amennyiben az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződéses jogalap, ügyfelem/megbízóm/a weboldal látogatója jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésemre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ez technikailag megvalósítható.
Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát.

7.9  Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt és profilalkotást, ezért ezt az alapjogot biztosítani nem tudja.

7.10 Bírósághoz fordulás joga

Amennyiben jogsértés történt úgy a dtp (kukac)7szindizajn.hu e-mail címen tiltakozhat az adatkezelés ellen az érintett, melyet a szolgálató 30 napon belül köteles kivizsgálni.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

8. Cookie-k (Sütik)

8.1 A sütik feladata

A cookie-k (sütik) információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről, megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerülhetnek online tranzakciók (pld. bevásárlókosarak használata, zárt oldalakra való belépés) igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket. A cookie-k célja, hogy minőségi felhasználói élményt biztosítanak, lehetővé tegyék a weboldal számára, hogy személyre szabott információkat nyújtson, vagyis megkönnyítsék a weboldal használatát, minőségi felhasználói élményt biztosítsanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A gyakorlatban ha egy webhely cookie-t küld az internetfelhasználó felé, akkor a felhasználó számítógépéhez egy egyedi alfanumerikus információ rendelődik hozzá
Például ha egy számítógépnek az „A” webhely cookie-t küld, a számítógép „a 111-es számú cookie birtokosa” lesz. Ha a 111-es számú cookie-val rendelkező számítógép felhasználója nem törli a cookie-t tartalmazó fájlt, akkor abban az esetben, ha legközelebb ugyanarra a webhelyre látogat, a webhely képes lesz felismerni a számítógépet mint a 111-es számú cookie birtokosát.

8.2 A sütik (cookie-k) fajtái

session cookie (munkamenet süti)
a weboldal statisztikájának kezeléséért felelős cookie
online hirdetési, remarketing cooki

8.2.1 Feltétlenül szükséges munkamenet sütik

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

8.2.2 A weboldal statisztikájának kezeléséért felelős süti

A weboldal alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. Célja, hogy nyomon kövesse a látogatók viselkedését, például a látogatások gyakoriságát, hogy milyen keresőszavakkal érkeztek a honlapra, melyek a gyakran látogatott oldalak. Ezen adatokat anonim módon, tehát név és más személyes adatok nélkül gyűjti egy statisztikára szolgáló alkalmazás a Google Analytics. Ezen információt adatkezelő a weboldal tartalomfejlesztésével a felhasználói élmény növelésére használja fel. Google Analytics által használt cookie-k (sütik) működésére a Google adatvédelmi szabályai érvényesek.

8.2.3. Online hirdetési (remarketing) sütik

Céljuk, hogy a látogató érdeklődési körének megfelelő hirdetések jelenjenek meg a weboldalakon. Ilyen típusú sütiket a 7szindizajn weboldala jelenleg nem használ.

8.3 A cookie-k engedélyezése vagy tiltása

Valamennyi böngészőprogramban beállítható, hogy a látogató elfogadja-e a sütiket vagy nem, az eddig elhelyezett sütik törlése is lehetséges. Ennek módjáról részletesebben az adott böngészőprogram súgójában olvashatsz.

A leggyakrabban használt böngészők:

Google Chrome
Firefox
Explorer

9. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Jelen tájékoztató 2018.10.19-én lép hatályba

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, amennyiben a jogszabályok változása, új marketing eszközök vagy tevékenységek bevezetése ezt szükségessé teszi.